ઇશુનાં બદલાતા વર્ષની શુભ કામનાઓ

અભાર્
સૌ વાચક મિત્રોનો
સૌ પ્રચારક મિત્રોનો
સૌ સહયોગીઓનો
સૌને ઇશુનાં બદલાતા વર્ષની શુભ કામનાઓ
હરરોજ વેબ ઉપર મળતા રહીયે
શુભ ભાવોની.મૈત્રીની અને
વિકાસની ઉજાણીઓ કરીયે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *