સમય

charioteer.jpg

સમય જ સારથી ને સમય જ જિંદગી રથ
સમયની સાથે ચાલો તો સમય જ જીવન પથ

One reply

  1. સુંદર અર્થસભર ઉક્તિ…

    આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાવાળું રાખવું જરૂરી છે? પાછું એ ‘સે ઇટ’ થી પણ નીચે છેક છેવાડે આવે એટલે કોમેંટ આખી ધોવાઈ જાય… બીજીવાર કોમેંટ કરવાની પછી હિંમત પણ રહેતી નથી… ક્યાં તો એ પ્રશ્નનું સ્થાન ઉપર હોવું જોઈએ ક્યાં તો એ હોવું જ ન જોઈએ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *