આ હાથની રેખાઓ

આ હાથની રેખાઓ કરતા વધુ છે રંગોનો છંટકાવ
જિંદગીનાં રંગમંચ ઉપર શ્વાસ કરતા વધુ ઉચ્છશ્વાસ
કહે છે ‘આવજો’ કે ‘થોભ જરા’ નો ભય રણકાર!
બન્યું છે સુંદર ચિત્ર! વધુ વિચાર્યા વિના બસ માણ

શ્રી મહેન્દ્ર શાહનું સુંદર ચિત્ર જોતા જોતા ઉદભવેલા વિચારો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *