મૃત્યુ જ કહેશે અંતે બધુ

37ywcpca07dcc7cancr635ca3lwqoqcaqm18d8cak4ldifca0cj5nrcaxt4ltxcaj2s5mncakrhjl5ca2p3u0eca11cj0lcawkq1jocabhqe01cas72mvrca81eoc3ca0na6e4ca3hp1zhca7dkmj5cak6k61o.jpg bnwccmcaupr86ecahe88eeca1xfn3xcauced3ica2q2rnoca6ro9b6cak51vakcap6w785caqwxofgcajil73vca4jv117ca1eiglfcay6kk84ca642bp8cabqwhu2ca2rbqohca8uh7klca864o4ncaxz13eg.jpg

ક્યારેક જિંદગી આપે ઘણું, ને શીખવાડે ના કશુ
ક્યારેક જિંદગી લઈ લે ઘણું, ને દેખાડે ના તસુ
સાનમાં સમજ મનવા તુ, તો ચોકીદાર ઠાલો
જિંદગી તો બેવફા, મૃત્યુ જ કહેશે અંતે બધુ

કમળ પત્રનો રસ ચુસતો મકરંદ જેમ ઢળતી સંધ્યાએ બંધ કમળ પત્રોમાં કેદ થાય તેમ ઓ માનવ જિંદગીનાં રસ પીવામાં મગ્ન ન થા. દેહ એ વિલાસનું માધ્યમ નથી. દેહ દ્વારા ભવબંધન કાપવામાં વ્યસ્ત થા નહિ તો જેમ ભ્રમર કમલ પત્રોમાં કેદ થાય છે તેમ આ ભવછુટી જશે અને ભવાટ્વીનાં ફેરામા ફરી ભટકાઈ જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *