મનભાવન

motabhai 016

 

કોઇ ક્યાં હવે સાથે આવે છે

ઘડી બે ઘડીની સૌ વાતો છે.

 

જન્મ્યા જીવ્યા તે તો ઠીક!

મૃત્યુની બીક બહુ  લાગે છે

 

ચાલ્યા ગયા સૌ ભાઇ ભાંડુરા

હવે આ એકલતા બહુ ડારે છે

 

દિવસે હોયે ઘણા બધા પરંતુ

રાતની એકલતા બહુ ડારે છે

 

જ્યારે જે સાથે હતા તે સૌ સાથ્

આજે હવે મનભાવન લાગે છે

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *