મા બાપને ભુલશો નહીં -ઇ મેલ પ્રફુલ્લ કક્કડ

 

http://www.youtube.com/watch?v=-TRVsFS4geI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=n_FDqY5zYJc&NR=1

આ રજુઆતને સાંભળ્યા અને જોયા પછી જો આંખ ન ભીંજાય તો તેનો જન્મારો નિષ્ફળ જ ગયો તેમ જ સમજવું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *