વિચાર વિસ્તાર

બિયું પોતાને ફોડે પછી ઝાડ થાય.

પોતાને ગોંધીને રાખેને ઈ તો ભાઈ વાડ થાય

                                            -મહેશ શાહ

હીના બહેન પારેખે તેમના બ્લોગ ઉપર આજે મુકેલ આ કાવ્યનું મુખડુ ખુબ જ સચોટ જણાયું…વાહ ભાઇ વાહ

 

 

જાત વિનાની જાત્રા ખોટી કે

 આપ સમાન બળ નહી કે તેજ પ્રકારની

અનેક વાતોનુ નવુ સ્વરુપ

બિયું પોતાને ફોડે પછી ઝાડ થાય.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *