દિવાળી આવે ને સૌનાં દિ’ વાળે

www.arzoomag.com/tag/diwali/

જ્યાં અંધકાર ત્યાં આવે પ્રકાશ
જ્યાં ઉદાસીનતા ત્યાં થાયે હાશ
જયાં રૂદન ત્યાં પ્રગટે હાસ્ય
દિવાળી આવે ને સૌના દિ’ વાળે
તેવી સૌને અમારી શુભ આશ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *