આપવું એટલે પામવું ( ક્રિસ બક્ષી) હરિક્રિષ્ણ મજમુંદાર અને વિજય શાહ

 

આપવું એટલે પામવું ( ક્રીસ બક્ષી)- હરિક્રિષ્ણ મજમુંદાર અને વિજય શાહ

Posted on January 18, 2015 by admin

Aapavu etale Paamavu: chris Baxi

Authored byVijay Shah, From an idea byHarikrishna Majmundar,

Preface byKalpanaRaghu, Prologue byPragna Dadabhawala

List Price: $40.00
5.5″ x 8.5″ (13.97 x 21.59 cm) Full Color on White paper 186 pages
ISBN-13: 978-1505809817 (CreateSpace-Assigned) ISBN-10: 1505809819 BISAC: Education / Professional Development

Basic Principal of retirement life in novel way

CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/5204395

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *