વેલેન્ટાઈન ડે

valentine.jpg

વેલેન્ટાઈન ડે એટલે “હની” એકલી?
તમે જેન ચાહો તે બધા વેલેન્ટાઈન
જે તમને ચાહે તે બધા પણ વેલેન્ટાઈન
વેલેન્ટાઈન એટલે પ્રેમ પુનઃનવીનીકરણ

જે વરસે એક વાર કેમ્?
કેમ નહીં તે અહર્નિશ ?

One reply

  1. Neela says:

    અહર્નિશ વરસે તે જ તો પ્રેમ કહેવાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *